ПОРЯДОК ОПРИБУТКУВАННЯ ГОТІВКИ В КАСІ УСТАНОВИ/ПІДПРИЄМСТВА

С 5 января 2018 изменен порядок расчета лимита остатка наличности в кассах предприятий и учреждений. Более того, такие порядки теперь предприятия и учреждения разрабатывают САМОСТОЯТЕЛЬНО. Также предприятия и учреждения обязаны разрабатывать порядки оприходования наличности в их кассах.

ОБРАЗЦЫ документов, которые необходимо разработать и утвердить предприятиям и учреждениям приведены в данной публикации.

Людмила Волинець

Суб’єкти господарювання вже звикли до того, що операції з готівкою дуже жорстко регламентуються нормативно-правовими актами, за порушення яких передбачені чималі штрафи.

З 5 січня 2018 року набрало чинності нове Положення № 148, яке визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами.

Вперше за багато років Положення № 148 передало частину функцій щодо регулювання ведення касових операцій безпосередньо суб’єктам господарювання.

Таким чином, робота каси може регламентуватися як нормативно-правовими актами, так і на рівні локальних актів суб’єкта господарювання (причому, їх положення не повинні суперечити нормам чинного законодавства).

Зокрема, підприємствам/установам необхідно якнайшвидше розробити та затвердити:

  • порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства;
  • порядок щодо встановлення ліміту каси та строків здавання готівкової виручки (готівки).

Розробка таких внутрішніх локальних актів допоможе більш чітко визначити права та обов’язки посадових осіб щодо ведення касових операцій та запобігти штрафним санкціям, які застосовуються за порушення правил ведення операцій з готівкою.

Порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства

Зокрема, п. 12 розд. II Положення № 148 передбачає, що установа/підприємство зобов’язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів [внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку].

Слово «зобов’язані», що приведене в п. 12 розд. II Положення № 148, надають цій нормі імперативний (обов’язковій) характер. Однак в Положенні № 148 не передбачено відповідальність за її невиконання.

До того ж в Положенні № 148 не передбачені перехідні положення, а тому не зрозуміло в який термін необхідно розробити та затвердити такий порядок.

Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства.

Розроблений порядок повинен відповідати вимогам Положення № 148 та не суперечити законодавству України.

Наявність такого порядку в установі чи на підприємстві не зашкодить роботі з готівковими коштами, а навіть полегшить її. Адже в такому порядку будуть враховані особливості роботи установи чи підприємства.

Наведемо умовний приклад локального нормативного акту «Порядок оприбуткування готівки в касі виробничого підприємства ТОВ «Троянда»».

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор ТОВ «Троянда»

 Назаренко О.М. Назаренко

05.01.2018

Порядок оприбуткування готівки в касі ТОВ «Троянда» 

05 січня 2018 року м. Полтава

1. Загальні положення

1.1. Порядок оприбуткування готівки в касі:

— розроблено відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р № 148, і є локальним нормативним актів ТОВ «Троянда»;

— визначає внутрішній трудовий розпорядок та режим роботи для касирів та робітників бухгалтерії ТОВ «Троянда»;

— визначає механізм оприбуткування готівки в касі ТОВ «Троянда»;

— особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку.

1.2. Цей Порядок розповсюджується на всіх співробітників, які мають відношення до операцій, пов’язаних з оприбуткування готівки в касі.

1.3. Порядок оприбуткування готівки в касі направлений на зміцнення касової дисципліни ТОВ «Троянда».

2. Внутрішній трудовий розпорядок та режим роботи касирів

2.1. Для касирів ТОВ «Троянда» встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених законодавством).

2.2. Тривалість робочого дня становить 8 годин:

• початок робочого дня — 900;

• перерви для відпочинку і прийому їжі — 1 година з 1300 до 1400;

• закінчення — 1800.

Напередодні святкових і неробочих днів, перерахованих в ст. 73 КЗпП України, тривалість роботи касирів скорочується на 1 годину.

При збігу вихідного і святкового днів вихідний день переноситься на наступний після святкового робочий день.

2.3. З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також використання робочого часу може видаватися відповідний наказ про перенесення вихідних і робочих днів, який узгоджується з профспілковим комітетом підприємства. Наказ видається не пізніше ніж за два місяці до такого перенесення.

2.4. Касирам не може встановлюватися неповний робочий час (неповний робочий день та/або тиждень) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

2.5. У робочий час касирам заборонено:

— відволікатися від їх безпосередньої роботи, приймати участь у заходах, не пов’язаних з виробничою діяльністю;

— приймати участь у зборах, засіданнях і нарадах з питань, які не пов’язані з функціональними обов’язками касирів.

2.6. Наказом по підприємству обов’язки касира можуть бути тимчасово передані іншому працівникові у разі його хвороби, перебування в черговій відпустці або у відпустці без збереження заробітної плати.

3. Механізм оприбуткування готівки в касі

3.1. Касир здійснює операції, пов’язані з прийманням готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігає всі прийняті цінності та несе матеріальну відповідальність за їх збереження.

3.2. Касир одержує в установах банку готівку на наступні цілі:

— на виплату заробітної плати працівникам та прирівняних до неї виплат;

— для виплати дивідендів засновникам ТОВ «Троянда»;

— для видачі коштів під звіт: на відрядження, господарські потреби.

Операції з доставки готівки з банку в касу ТОВ «Троянда» здійснюються з залученням бригад інкасаторів.

3.3. Отримана готівка з банку оформляється в день отримання прибутковими касовими ордерами з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

3.3. Прибуткові касові ордери і квитанції до них заповнюються бухгалтером (відповідальною особою ТОВ «Троянда», на яку покладено обов’язок з оформлення цих документів). Приймання готівки за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання.

Під час виписки прибуткових ордерів бухгалтер враховує обмеження, встановлені п. 6 розд. II Положення № 148. Підприємство має право приймати готівку протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

• від підприємств — у розмірі, що не перевищує 10 000 гривень включно;

• від фізичних осіб — у розмірі, що не перевищує 50000 гривень включно.

Бухгалтер (відповідальна особа підприємства, на яку покладено обов’язок з оформлення прибуткових касових ордерів) здійснює реєстрацію прибуткових касових ордерів за допомогою комп’ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування відповідних касових документів.

Вносити правки чи виправлення в прибуткових касових ордерах забороняється.

3.4. Прибуткові касові ордери підписує головний бухгалтер або особа, яка уповноважена керівником підприємства (заступник головного бухгалтера).

3.5. Прибуткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями.

3.6. Касир під час одержання прибуткових касових ордерів зобов’язаний перевірити:

• наявність і справжність на документах підписів головного бухгалтера або особи, яка уповноважена керівником підприємства ;

• правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

• наявність перелічених у документах додатків.

У разі невиконання хоча б однієї з перелічених вище вимог, касир зобов’язаний повернути документи для оформлення.

Прибуткові касові ордери після одержання за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах проставляється відбиток штампа або напис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Зокрема під час здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва до прибуткового касового ордеру додаються:

• заяви фізичної особи з відповідною резолюцією керівництва підприємства та розрахунками, в яких відділом збуту зазначається найменування продукції, що буде реалізована, кількість та ціна;

• листи фізичних осіб — підприємців чи юридичних осіб з відповідною резолюцією керівництва підприємства та розрахунками, в яких відділом збуту також зазначається найменування продукції, що буде реалізована, кількість та ціна.

3.7. Касир після підрахунку готівки, що надходить за прибутковим касовим ордером, видає відповідну квитанцію, підписану уповноваженою особою ТОВ «Троянда» та касиром.

3.8. Використання печатки на прибуткових ордерах ТОВ «Троянда» є обов’язковим.

3.9. Касири під час здійснення розрахунків із покупцями за готівку зобов’язані приймати в сплату за продукцію без обмежень банкноти і монети (у тому числі розмінні, обігові монети, пам’ятні банкноти та монети, зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в обіг, що є платіжними засобами і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.

Касири в разі отримання від покупців за продукцію зношених банкнот не видають їх з каси підприємства іншим особам, а здають разом з готівковою виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків.

3.10. Приймання готівки в касу підприємства в інших випадках (відшкодування шкоди, заподіяної працівниками, повернення позик, погашення надмірно виплаченої заробітної плати, погашення заборгованості за векселями тощо) здійснюється за прибутковими касовими ордерам, до яких обов’язково додаються документи з резолюцією керівництва або ж відповідними розрахунками посадових осіб ТОВ «Троянда».

3.9. Прибуткові касові ордери ТОВ «Троянда» ведуться в паперовій формі та заповнюються у за допомогою комп’ютерної техніки, щоб забезпити належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

3.10. Касир робить записи в касовій книзі операції з одержання готівки за кожним прибутковим касовим ордером в день їх надходження. Записи можуть бути здійснені касиром не відразу після здійснення операції, а в кінці робочого дня.

3.11. Касири під час роботи з готівкою керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.

Так як сучасні банкноти мають настільки складні захисні ознаки, то перевірка їх справжності неможлива без спеціальних технічних засобів.

Справжність купюр, що надходять до каси, минаючи банківські установи, касиром перевіряється за допомогою пристрою для перевірки банкнот, яким його забезпечує адміністрація підприємства.

Також в касі підприємства використовується машинки для перерахунку грошей: купюр, банкнот і монет, що підвищує точність підрахунку кількості грошей. Лічильник валют дозволяє безпомилково підрахувати кількість грошей, і спрощує роботу касира.

3.12. Касові документи виносяться з приміщення підприємства тільки за письмовим дозволом керівника або головного бухгалтера. До кінця робочого дня такі документи обов’язково повинні бути повернуті до приміщення підприємства.

4. Особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку

4.1. Встановити строк здавання готівкової виручки (готівки) або інших надходжень до каси для їх зарахування на рахунки в банках — наступного робочого дня за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси підприємства.

4.2. Здавання готівкової виручки (готівки) до банку здійснюється самостійно з використанням легкового автотранспорту ТОВ «Троянда».

4.3. За наявністю готівки в касі підприємства в межах граничного розміру (ліміту) суми готівки слідкує касир підприємства.

Підприємства торгівлі в локальному нормативному акті щодо порядку оприбуткування готівки в їх касах визначають додатково порядок роботи торгових точок, нюанси руху готівки, що обліковується з використання реєстраторів розрахункових операцій, та порядок здавання виручки в касу підприємства чи інкасації до установ банку.

Підприємства, що мають відокремлені підрозділи, які проводять касові операції і режим роботи яких не збігається з розпорядком функціонування бухгалтерії підприємства — юридичної особи (у тому числі у вихідні та святкові дні), внутрішнім документом визначають порядок взаємодії відокремлених підрозділів із бухгалтерією підприємства — юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.

Підприємства, які проводять операції з готівковою іноземною валютою, також в локальному нормативному акті щодо порядку оприбуткування готівки в їх касах обумовлюють:

  • порядок оприбуткування готівкової іноземної валюти в касу;
  • ліміт каси в іноземній валюті;
  • порядок видачі готівкової іноземної валюти з каси підприємства;
  • порядок розрахунку курсових різниць, що виникають відносно готівкової іноземної валюти в касі тощо.

Порядок визначення ліміту зберігання готівки в касі

Положенням № 148 надано більше свободи відносно встановлення ліміту зберігання готівки в касі.

Нагадаємо, що ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня.

Це означає, що якщо такий ліміт встановлений, припустимо, в розмірі 2500 грн, то після закінчення робочого дня в касі не повинна залишатися сума, що перевищує встановлений ліміт. Суму, що перевищує ліміт, потрібно здавати в банківські установи для зарахування на банківські рахунки підприємства.

Установа/підприємство, що здійснює операції з готівкою в національній валюті, ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) встановлює, виходячи з потреби прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків.

Пунктом 50 розд. V Положення № 148 передбачено, що установа, підприємство, небанківська фінансова установа з урахуванням особливостей роботи зобов’язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів.

Таким чином, правила ведення касових операцій можуть регламентуватися як нормативно-правовими актами, так і на рівні локальних актів суб’єкта господарювання (причому, їх положення не повинні суперечити нормам чинного законодавства).

У розрахунку необхідно врахувати строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку.

Ліміт каси установи, підприємства, небанківські фінансові установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи.

Як бачимо, що показники, які використовуються для розрахунку ліміту каси залишилися таким ж, як і були в Положенні № 637: середньоденне надходження готівки до каси або середньоденна видача із каси.

Так в чому ж тоді полягає надана свобода установам, підприємствам, небанківським фінансовим установам?

Річ у тім, що в Положенні № 637 встановлювався термін, який можна було використовувати для розрахунку ліміту каси. Це були три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти.

Виключення було передбачене для підприємств, що виробляють та перероблюють сільськогосподарську продукцію. Вони могли встановлювати (переглядати) ліміт каси на період заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції згідно з фактичними показниками їх касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогосподарської продукції попереднього року.

З 5 січня 2018 року установа, підприємство, небанківська фінансова установа затверджує внутрішніми документами встановлений ліміт каси. Для відокремлених підрозділів ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома відповідним внутрішнім документом установи, підприємства — юридичної особи, небанківської фінансової установи.

Цікаво, що ніяких застережень відносно того, що в розрахунок середньоденної видачі із каси підприємства не повинні включатися виплати, пов’язані з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів в Положенні № 148 немає. В додатку 8 до Положення № 637 такі застереження були передбаченні.

Цілком зрозуміло, що установи, підприємства, небанківські фінансові установи зацікавленні в тому, щоб ліміт готівки в касі підприємства був якомога більшим, так як це захистить їх від штрафних санкцій. Інша річ, що вони не зацікавленні акумулювати великі суми в своїх касах, тому що ці кошти потрібні для сплати рахунків постачальникам або підрядникам, для уплати податків та зборів тощо.

Отже, теоретично, з 5 січня 2018 року установи, підприємства, небанківські фінансові установи можуть самостійно визначати період, за який будуть розраховуватися середньоденні показники.

Також установи, підприємства, небанківські фінансові установи самостійно вирішують включати чи ні до таких розрахунків виплати, пов’язані з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів.

Хоча останнім часом все більше установ, підприємств, небанківських фінансових установ перейшли на розрахунки по цим виплатам в безготівковому порядку із застосуванням платіжних карток, тобто минаючи касу.

Отже для таких суб’єктів це буде не принципово.

Наведемо умовний приклад локального нормативного акту «Порядок розрахунку ліміту каси виробничого підприємства ТОВ «Троянда»».

 

Зразок

Генеральний директор ТОВ «Троянда»

 Назаренко О.М. Назаренко

05.01.2018

 

Порядок розрахунку ліміту каси ТОВ «Троянда»

 

05 січня 2018 року м. Полтава

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок розрахунку та затвердження ліміту готівки в касі розроблено відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р № 148, і є локальним нормативним актів ТОВ «Троянда»;

— визначає розрахунок ліміту готівки в касі ТОВ «Троянда»;

— визначає терміни перегляду ліміту каси;

— визначає порядок затвердження ліміту каси та доведення його до зацікавлених осіб.

2. Розрахунок ліміту каси

2.1. ТОВ «Троянда» визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки своєї роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо.

2.2. Ліміт каси розраховується за фактичними показниками касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці поспіль з останніх шести місяців, що передують строку встановлення ліміту каси.

2.3. Для встановлення ліміту каси підприємство використовує найбільшу з величин, яка буде розрахована відносно середньоденного надходження готівкової виручки чи середньоденної видачі готівки на різні потреби.

2.4. Готівкові кошти в касі не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства.

3. Терміни перегляду ліміту каси

3.1. Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв’язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо).

3.2. Ліміт каси може переглядатися за будь-які два місяці поспіль з останніх шести місяців, що передують строку перегляду ліміту каси. Новий ліміт каси затверджується у випадку, коли він перевищує раніше встановлену суму ліміту.

Затверджується ліміт залишку готівки наказом по підприємству. Зразок такого наказу у ТОВ «Троянда» наведемо на рис. 1.Рис. 1

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі згідно фактичних показників за вересень — листопад 2017 року, який додається до наказу ТОВ «Троянда», наведемо в рис. 2.

Рис. 2

Ліміт каси вважається нульовим, якщо установою/підприємством його не буде встановлено (незалежно від причин такого невстановлення).

Уся готівка, що перебуває в касі установи/підприємства на кінець робочого дня і не здана нею/ним відповідно до вимог Положення № 148, уважається понадлімітною, якщо установою/підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення).

Готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо вона здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або видана для використання установою/підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю установи/підприємства.

Готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо вона надійшла до кас підприємств у вихідні та святкові дні та здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або видана для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного робочого дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства.

Відповідальність за дотримання вимог Положення № 148 щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, зазначених у розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, несуть керівники установ/підприємств.

 

Список використаних документів

 

Положення № 148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від  29.12.2017 р № 148

Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р № 637 (втратило чинність)

 

Напечатать Напечатать
Cкачать pdf
Поделиться: